شرح

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

اعصاب و روان

دکترکنگرلو 10:3-11:30

دکتر نیافر 10:3-11:30

دکتر جعفری 10:3-11:30

دکتر نیافر 10:3-11:30

دکتر جعفری 10:3-11:30

دکترکنگرلو 10:3-11:30

دکتر زرین16-15

***

***

***

***

***

 

 

 

 

 

 

 

روانشناسی و مشاوره

آقای عسگری13:00 -8:00

آقای عسگری13:00 -8:00

آقای عسگری13:00 -8:00

آقای عسگری13:00 -8:00

خانم نیک قلب 13:00 -8:00

آقای عسگری13:00 -8:00

  آقای عسگری 18-16

  خانم نیک قلب 18-16

آقای عسگری  16 -18

   آقای اسماعیل زاده  16 -18

   خانم اصغری   16 -18

   آقای اسماعیل زاده  16 -18

داخلی مغز و اعصاب

دکتر محمدی فلاح 10:30-9

دکتر حسنی کیا  9:30-8:00

دکتر محمدی فلاح 11:00-9

دکتر حسنی کیا  9:30-8:00

دکتر محمدی فلاح 10:30-9

دکتر حسنی کیا  9:30-8:00

 دکتر غنی زاده   13:00-10:30

 دکتر غنی زاده   10:30-9:30

 دکتر غنی زاده   14-13

 دکتر غنی زاده   10:30-9:30

 دکتر غنی زاده   12-10:30

 دکتر غنی زاده   10:30-9:30

***

***

***

***

****

***

جراحی مغز و اعصاب

دکتر ظفردوست 10:30-8:30

دکتر غلامشاهی   10/00-8/30

دکتر پیروتی   12/00-10/30

دکتر غلامشاهی   10/00-8/30

دکتر پیروتی   12/00-10/30

دکتر ظفردوست 10:30-8:30

دکتر غلامشاهی13-11/30

دکتر شمس   12-10

 دکتر راثی پور  17-15:30

دکتر شمس  10-12

 دکتر راثی پور  17-15:30

***

 دکتر راثی پور  17-15:30

دکتر جنگی13/30-12

***

دکتر جنگی13/30-12

***

***

****

دکتر ظفردوست 17-15/30

***

دکتر ظفردوست 17-15/30

***

***

ارتوپد

دکتر داوردان10:30-08:30

 دکترجوادی 8:30-10:30

 دکترجوادی 8:30-10:30

دکتر وطن دوست 8:30-10:30

دکتر جوادی 8:30-10:30

 دکترداوردان 10:30-8:30

دکتر داوردان 13:00-11:00

دکتر اسدزاده13:00-11:00

دکتر داوردان13:00-11:00

دکتر اسدزاده13:00-11:00

دکتر اسدزاده13:00-11:00

دکتر کوشک زری13:00-11:00

    دکترداوردان  19-14:30

   دکتر ذوالفقاری17-14:30

    دکترداوردان  19-14:30

دکتر امامی 17-15

   دکتر فتورچی17-15:30

دکتر امامی 17:00-15:00

*****

دکتر کوشک زری 19:00-17:00

****

***

***

***

اورولوژی

دکترکمالی 12:30-10:30

 دکتر الهیاری   10-8:30

دکترکمالی 12:30-9:30

 دکتر همدانچی   10-8:30

 دکتر الهیاری   10-8:30

 دکتر طهرانچی10-:8:30

   دکتر الهیاری     17-16

دکترکمالی 12:30-10:30

دکتر دنیوی 17:00-16:00

دکترهمدانچی 12:30-10:30

دکتر دنیوی 17:00-16:00

 دکتر نوری12-10:30

دکتر نوری18:00-17:00

   دکتر جعفری    17-16

دکتر نوری18:00-17:00

   دکتر جعفری    17-16

   دکتر نوری    18-17

دکتر نوری18:00-17:00

***

دکتر نوری18:00-17:00

******

دکتر نوری18:00-17:00

***

***

کودکان

   دکتر امیرزاده  10-12

 دکتر مقدم      9:30-12

 دکترجهان سپاس 10:30-12:30

 دکتر مقدم      9:30-12

دکترجهان سپاس 10:30-12:30

 دکتر مقدم 9:30-12

    دکتر مقدم  17-17:30

دکتر نان بخش 13:30-12:30

دکتر مقدم 17-17:30

دکتر طاهری 19-15

دکتر مقدم   17-17:30

دکتر طاهری 19-15

***

دکتر طاهری 19-15

***

***

***

***

چشم

دکتراحمدالی     10:00-8:30

دکترصمدی10:00 -8:30

دکترمحمودی 10:00 -8:30

دکترصمدی 10:00 -8:30

         دکترمحمودی   10:00 -8:30

دکترصدرایی     10:00-8:30

دکترسلطانی 12:30-11

دکترصدرائی 12:30-10:30

دکترثمره ای   13/00-10/30

دکترصدرائی  12:30-10:30

دکترصدرائی 12:30-10:30

دکترعباس زاده 10:30-12:30

دکتر موسوی 18-16:30

  دکتررحیملو        15-17   

دکترصدرائی 16-14:30

  دکتررحیم لو  16/30-15/30   

دکترصدرائی 15-16

***

دکترصدرائی 15-16

***

دکتر عباس زاده 18:00-16:00

***

***

***

رژیم درمانی و تغذیه

       ا قای عباسی    13-12     

      اقای جعفرپور 13-12

       ا قای عباسی    13-12     

      اقای جعفرپور  13-12

       ا قای عباسی    13-12     

          ا قای جعفرپور             13-12     

    اقای جعفرپور   17-15

       ا قای عباسی     17-15     

    اقای جعفرپور   17-15

       ا قای عباسی     17-15     

***

***

جراحی عمومی

    دکتر حسینی  10:30-8:30

    دکتر خدادوست  10:30-8:30

    دکتر موسوی مطلق 10:30-8:30

    دکتر خدادوست  10:30-8:30

    دکتر باقری  10:30-8:30

    دکتر باقری10:30-8:30

  دکتر برزگر 14-11

دکتر باقری 14:00-11:00

  دکتر برزگر 14-11

دکتر حسینی 14-11

دکترحسینی 14:00-11:00

دکتر خدادوست 14-11

دکتر حمیدی 12:30-13:30

دکتر حسینی 17-15

دکتر حمیدی 12:30-13:30

***

دکتر حمیدی 12:30-13:30

دکتر خدادوست 17-15

      دکتر باقری  15-19

***

دکتر خدادوست 17-15

      دکتر باقری  15-19

دکتر حسینی 17-15

***

***

***

***

***

***

***

زنان و زایمان

دکتر جهانپور8-11

دکتر متاعی 11-8/30

 دکتر جاریانی        11-8

دکتر میرفخرائی 8-11

 دکتر جاریانی        11-8

دکتر متاعی11-8

دکتر ولائی 11-1

دکتر میرفخرائی 13-11

دکتر نمکی           13-11

دکترجهانپور 11-14

 دکتر پور علی13:00-11:00

***

دکتر میرفخرایی17:00-15:00

 دکتر ایرانشهر17:00-15:00

دکتر شفقی            17-15

       دکتر رفیعی  15-17

دکتر ولائی 17-15

دکتر حسینی      19-15

دکتر شیخ زاده 19/00-17

          دکتر پورعلی         17:00-19:00

دکتر ولائی 19/00-17

 دکتر متاعی   17:00-19:00

دکتر نمکی      19-17

***

***

****

***

***

***

***

 

دکتر اسکوئی 12-10

دکتر صنیعی 12-9

دکتر اسکوئی 12-10

دکتر صنیعی 12-9

دکتر اسکوئی 12-10

دکتر اسکوئی 12-10

گوش حلق بینی

دکتر اسکوئی 16:30-15

دکتر اسکوئی 16:30-15

دکتر اسکوئی 16:30-15

دکتر اسکوئی 16:30-15

دکتر اسکوئی 16:30-15

****

 

دکتر عطایی 8:30-10:00

دکتر مختاری 10:00-8:30

دکترخلیلی اذر  11-12:30

دکتر قاسمی 14:00-12:00

دکترمهرپور  10-8:30

دکتر مختاری 11:00-9:00

پوست

دکترخلیلی اذر  11-12:30

دکتر قاسمی 14:00-12:00

***

***

دکترخلیلی اذر 12:30-10:30

***

 

 

داخلی

   دکتر بهرام مرادی             8:30-10:15

         دکترقاسم مهدی            8:00-10:15

   دکتر بهرام مرادی             8:30-10:15

         دکترقاسم مهدی            8:00-10:15

   دکتر بهرام مرادی             8:30-10:15

        دکتر اریبی            8:30-13:00

دکتر احمدی 13:00-10:15

   دکتر بهرام مرادی             8:30-10:15

دکتر احمدی 13:00-10:15

   دکتر بهرام مرادی             8:30-10:15

         دکترقاسم مهدی            8:00-10:15

دکتر احمدی 10:15-8:00

         دکترقاسم مهدی            8:00-10:15

        دکتر اکبرزاده         10:15-13:00

        دکتر اکبرزاده         10:15-13:00

        دکتر اریبی             10:15-13:00

            دکتر اکبرزاده              10:15-13:00

         دکترقاسم مهدی            10:15-13:00

        دکتر اکبرزاده         10:15-13:00

دکتر احمدی 13:00-10:15

               دکتر مغیثی               15:30-17:30

دکتر احمدی 13:00-10:15

دکتر احمدی 13:00-10:15

دکتر احمدی 19:00-16:00

دکتر احمدی 19:00-17:00

        دکترمینا اسدزاده                16-17

دکتر احمدی 19:00-17:00

        دکترمینا اسدزاده                16-17

            دکتر مغیثی                16:00-17:00

***

***

       دکتر مغیثی            16:00-17:00

***

دکتر احمدی 19:00-17:00

دکتر احمدی 19:00-17:00

***

***

دکتر اریبی 19-17

 

 

 

 

عفونی

  دکترملازاده    8:30-10:30

     دکترپورحیدر     12-8

  دکترملازاده   8:30-10:30

     دکترپورحیدر  12-8

             دکترملازاده                    8:30-10:30

     دکترپورحیدر     12-8

     دکترپورحیدر   9:30-12

 دکترمهرانی   12:30-13:30

     دکترپورحیدر   9:30-12

           دکترمهرانی               12:30-13:30

     دکترپورحیدر  9:30-12

       دکترمهرانی           12:30-13:30

 دکترمهرانی   12:30-13:30

دکتر مطلمی 16:00-14:30

 دکترمهرانی     12:30-13:30

  دکترافشارجو15:30-17:00

 دکترمهرانی 12:30-13:30

       دکتر مطلمی            17:00-15:30

  دکترافشارجو17:00-15:30

  دکتر مهرانی16:30-17:30

دکتر مطلمی 16:00-14:30

***

دکتر مطلمی 16:00-14:30

****

****

***

 دکتر مهرانی     16:30-17:30

***

 دکتر مهرانی     16:30-17:30

*****

قلب

              دکتراسلامی           9:00-11:00

              دکتراسلامی           9:00-13:00

       دکترسلمانزاده             10:00-13:00   

              دکتراسلامی           9:00-13:00

       دکترسلمانزاده             10:00-13:00   

              دکتراسلامی           10:00-13

             دکتر شیردل               11:00-13:00

         دکترتقی پور          15:30-17

           دکترسپهری                12:00-14

         دکترتقی پور          15:30-17

            دکترسپهری               12:00-14

             دکتر شیردل               11:00-13:00

دکتر رادور 17:00-16:00

دکتر شیردل  19:00-17:00

دکتر رادور 17:00-16:00

دکتر شیردل  19:00-17:00

         دکترتقی پور          15:30-17

***

دکتر شیردل  19:00-17:00

****

دکتر شیردل  19:00-17:00

****

دکتر شیردل  19:00-17:00

 

ادیومتری

آقای صمدی 17-19*13-10

آقای صمدی 17-19*13-10

آقای صمدی 17-19*13-11

آقای صمدی 17-19*13-11

آقای صمدی 17-19*13-10

آقای صمدی17-19*13-10

انکولوژی و خون

***

***

***

دکتر منصوری 10-8

***

دکتر منصوری 10-8

اسم و الرژی

دکتر صالحی 10:00-8:30

دکتر دین پرست 11:30-10:30

دکتر صالحی 10:00-8:30

دکتر دین پرست 11:30-10:30

***

***