آدرس: ارومیه، خیابان امام، خیایان بسیج، بیمارستان شهید منصور عارفیان

   تلفن:

04431934000