لطفاً هنگام مراجعه به پذیرش بستری دفترچه بیمه، شناسنامه و یا کارت شناسائی معتبر و عکسدار همراه داشته و ارائه فرمائید.

در صورتی که سابقه بستری در این مرکز را دارید به پذیرش اطلاع دهید.

ارائه اطلاعات لازم در خصوص تشکیل پرونده  ضروری است.

حضور والدین (پدر یا جد پدری) برای بیماران زیر 18 سال لازم است.

مجوز صدور کارت برای همراه بیمار فقط با نظر پزشک معالج میباشد.

برای بیماران نیروهای مسلح ارائه اصل دفترچه معتبر عکسدار و فتوکپی آن جهت صدور معرفینامه الزامیست.

در مورد موسسات بیماران طرف قرارداد همراه داشتن معرفینامه جهت بستری ضروری است. (در موارد اورژانسی ارائه کارت شناسائی معتبر و دفترچه بیمه کافی است و همراه بیمار موظف است ظرف 24 ساعت معرفینامه ارائه نماید.)

دستور بستری پزشک معالجبه منزلی وجود تخت خالی در بخش مربوطه نیست و بعضاً به دلیل کمبود تخت بستری برای مدت کوتاهی به تعویق بیفتد.ولی سعی خواهد شددر همان تاریخ بر حسب رعایت نوبت اولویت بستری شوید.