یبلاتن

سیبلاتمتنمتنک

این نوشته صرفا جهت تست می باشد

مراجعات اورژانس از درب اصلی بیمارستان میباشد. مراجعات درمانگاهی و پاراکلینیکی و اداری از درب اصلی بیمارستان صورت می پذیرد.