این نوشته صرفا جهت تست می باشد

مراجعات درمانگاهی و پاراکلینیکی و اداری از درب اصلی بیمارستان صورت می پذیرد